ARGUVAN VAKFI BURSLARI GERİ ÖDEMELİ OLARAK VERECEK

Arguvan vakfı burs yönetmeliğini değiştidi. Yeni yönetmenliğe göre geri ödemelerin Vakıfa yapılabilmesi için bursiyerden imzalı taahhütname ve kefaletname alınacak.

ARGUVAN VAKFI BURSLARI GERİ ÖDEMELİ OLARAK VERECEK
Arguvan vakfının web sitesinden yapılan açıklama

Vakfımızın ana amaçlarından olan ihtiyaç sahibi, başarılı Arguvanlı üniversite öğrencilerine burs sağlanması duyarlı Arguvanlı ve Arguvan dostlarının bağışları sayesinde olmaktadır. Burs verilen öğrenci sayısının ve miktarının arttırılması, gelecek dönemlerde Vakıf Yönetim Kurullarının bu konuda sıkıntı yaşamamaları için  burs alan öğrencilerin çalışma hayatına atıldıktan sonra aldıkları bursları geri ödeyebilmeleri amacı ile burs yönetmeliğimizde birkaç madde değiştirilmiştir. denildi.

Yeni yönetmenliğin 20. Maddesine göre geri ödemelerin Vakıfa yapılabilmesi için bursiyerden imzalı taahhütname ve kefaletname alınacak.

MADDE-20     Burs talebi vakıf tarafından kabul edildikten sonra vakıftan burs alarak öğrenimini tamamlayan ya da herhangi bir nedenle öğrenimini tamamlayamadan ayrılan öğrenci; iş sahibi olduğunda, işe başladığı ayı takiben veya her halükarda iki yıl geçtikten sonra, en az burs aldığı süre kadar, vakfın o  tarihte bir öğrenci için ödediği burs bedelini aylık olarak vakıfa geri öder. Geri ödemelerin Vâkıfa yapılmasının temini için bursiyerden imzalı taahhütname ve kefaletname alınır.ARGUVAN VE KÖYLERİ EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI EĞİTİM BURS YÖNETMELİĞİ
AMAÇ VE KAPSAMI
MADDE–1        Bu yönetmeliğin amacı VAKIF SENEDİNDE yer alan eğitim hizmetlerinden burs dağıtımı ile ilgili görevlerin bir bütünlük içerisinde yürütülmesini sağlamaktır.
MADDE–2        Yönetim kurulu doğrudan veya organları kanalı ile bursların bu yönetmenliğe göre dağıtılmasını, kursiyerlerin sosyal yönden geliştirilmesini, Vakıf’la bağlarının devam ettirilmesini sağlar. Bu genel görev tanımı içinde Kurumcular Kurulunca, her bütçe dönemi Yönetim Kurulu’na tesbit edilecek iş programına göre:
                      a- Öğrenci merkezleri ve benzeri kuruluşların açıklamasını sağlamak.
                      b- Eğitim ve öğretim alanlarında yaptırılacak araştırmaların hazırlıklarını yapmak,
                      c- Lisan kursları açmak
                      d- Teknik geziler düzenlemek
                      e- Bursiyerlerin  staj yapmasını sağlayacak müesseselerin araştırmasını yapmak,
                      f- Bursiyerler arasında birliğin bağlanabilmesi amacıyla yarışmalar   toplantılar ve sportif faaliyetler düzenlemek bu görevleri yaparken her bursiyer için ayrı ayrı dosyalar hazırlayarak düzenli bilgilerin saklanmasını sağlamak.
  
 MADDE-3       Burslar ihtiyacı olan başarılı öğrencilere verilir. Burslar, yüksek Öğrenimin her kademesi için uygulanır.
MADDE-4        Vakıf bursları bu yönetmelikte özellikleri belirtilen öğrenciler arasından uygun olanlara verilir.
MADDE-5        Burs miktarı her yıl Kasım ayından geçerli olmak üzere tesbit edilir. Burs müracaatlar süresi YÖNETİM Kurulu’nca herhangi bir karar alınmadığı takdirde bu yönetmelikte belirtilen genel hükümlere göre belirlenir.
MADDE-6    a)  LİSANS EĞİTİM BURSLARI
Vakıf,Üniversite veya yüksek okulda okuyan ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere burs verir.
                      b) Yüksek Lisans (Mastır) ve Doktora bursları;Vakıf,üniversite ve yüksek okullarda devam zorunluluğu olan ve öğretim programları eğitim müesseselerince izlenen öğretim dallarında okuyan öğrencilere burs verir.
 
DOĞAL AFETLERDE VERİLEN BURSLAR
MADDE-7       Vakıf,Doğal afetlerde (deprem,sel grizu,patlaması v.b) geçimini sağlayan valisinikaybeden ya da çalışmayacak duruma gelen ailelerin yüksek öğrenim kademesindeki çocuklarına, yapılacak başvurular değerlendirilerek yıllık kontenjan dışı da burs verilebilir.
ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİ BURSLARI
MADDE-8       Vakıf,çeşitli nedenlerle özürlü kalan kişilerin topluma kazandırılması ve hayatlarını onurlu bir şekilde devam ettirmeleri için bir eğitimden geçmeleri gerektiğine inanarak her yıl başarılı ve yetenekli özürlülere her yıl eğitim kademesi için yüksek öğrenim kademesinde karşılıksız burs verebilir. Her yıl bursiyer sayısının %10’una kadar öğrenci için ayrılan bu burslarda bursiyerlerin seçimi Kurucular Kurulu ile gerekirse ilgili diğer kurumların göstereceği adaylar arasından yapılır.
 
ÖZEL BURSLAR
MADDE-9       Her yıl vakıf tarafından tesbit edilecek burs sayısının %10’unu Geçmemek kaydıyla Kurucular Kurulu üyelerinin teklifi üzerine her eğitim kademesi için ve bu yönetmelikte öngörülen koşullar aranmaksızın özel burslar verilebilir. Bu bursların koşulları Yönetim Kurulu’nca tesbit edilir.
 
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS BURSLARI
MADDE-10     Belirli sayıda adlarına burs vermek isteyen özel tüzel kişilerin bu istekleri Vakıf’ça yerine getirilir. Bu şekilde burs vermek isteyenler,bu yönetmeliğe ve burs miktarına uyarlar.Yönetim Kurulu bu şekilde bursları ayrı bir bölümde izler ve burs sahiplerine her yıl durumu bildirir.
 
KONTENJAN LİSTELERİNİN HAZIRLANMASI
MADDE-11    Her öğretim yılı başında o öğretim yıla ait burs kontenjanları Vakıf adına verilecek burs sayısı ile Vakıf’a şartlı burs bağışında bulunan kurum ve şahısların öne sürdükleri koşullar dikkate alınarak belirlenir. Yönetim Kurulu’nca tesbit edilen burs verilecek öğrenci sayısı Ağustos ay’ı içinde Vakıf merkezinde Arguvan ve Köyleri Muhtarlıkları ile Okullarda, var ise basın organlarında duyurulur. Bu amaç için gerekirse öğrencilerin başarısını arttırma doğrultusunda çalışmalar yapılabilir.
BURSLARIN DUYURULMASI
MADDE-12    Burslar her öğretim yılı en geç Ekim ayı başında Yönetim Kurulunun tespit ettiği burs almaya hak kazanmış öğrenciler, yukarıda belirtilen yerler kurum ve kuruluşlar kanalıyla, ayrıca her öğrenciye yazılı olarak duyurulur.
 
ADAYLIK ŞARTLARI
MADDE-13
a) Öğretim kurumlarının sınav yönetmeliklerine göre başarılı olmak,
                      b) Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi destege ihtiyacı olmak,
                      c) Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak ve başka yerden ücret                              almamak ,
                      d) Arguvan nüfusuna kayıtlı olmak,
 
BAŞVURMA YÖNTEMİ
MADDE-14   Yüksek öğretim bursları için yüksek öğretim kurumlarının ara sınıf veya son sınıf öğrencileri Eğitim kurumlarından alacakları yüksek öğrenim durumu belgelerini ve dilekçelerini,1.sınıf öğrencileri ise mezun oldukları lise veya lise dengi okul müdürlüklerinden alacakları orta öğrenim durumu belgelerini ve dilekçelerini, kurumlarına gönderilen örneklere uygun olarak hazırlanmış şekilde Vakıf’a verilir. Ayrıca yüksek öğrenim kayıt belgesi ilave edilir.
 
MADDE-15     Yüksek Lisans (Mastır) ve Doktora Bursları Vakıf’a Verilmesi Gereken Belgeler
                         a) Dilekçe,Uzmanlık dalı ve araştırma programı hakkında yazılı  bilgi   verilecektir.
                         b) Yüksek lisans öğrencileri için öğrenime başlama ,kayıt ve kabul yazısı,ilgili kurumdan güncel tarih onaylı belge.
                         c) Nüfus cüzdanı sureti,ikametgah,mezun olduğu okul başarı belgesi.
                         d) Taahhütname ve kefaletname
 
BURSLARIN ÖDENMESİ
MADDE-16       Yurtiçi bursiyerlerine aylıkları,Vakıf tarafından yukarıdaki  belgeleri tamamladıktan sonra Kasım ayı başından veya başvurunun  tamamlandığı ay’ı takip eden ay’dan itibaren ödenir.
 
BURS SÜRELERİ
MADDE-17       Burslar ,bir öğretim yıllık olup en çok öğretim yılı sayısı kadar, yüksek lisans  öğrenimi gören öğrenciler için ise en çok iki ögretim yılı süre ile ödenir.
Burslar:

a)
Bankalar,
b) Posta havalesi,
c)  Vakıf veznesi aracılığı ile ödenir.
 
BURS KESİLMESİ
MADDE-18       Aşağıda belirtilen durumlarda burslar sürekli kesilir.
                        a) Başarısızlık ve devamsızlık nedeni ile sınıfını geçememesi,
                        b) Öğrenime ara verilmesi,
                        c) Arguvan kimliğine,insanlık onuruna,öğrencilik niteliklerine uymayan veya yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymek,
                        d) Vakıf’a bilgi vermeksizin,fakülte veya yüksek okulda devam ettikleri dalı değiştirmek,
                        e) Her öğrenim yılı başında kayıt yenileme belgesi yenilenecektir.
                        f) Vakıf’a verdiği belge ve bilgilerin gerçeğe uymadığının tespit edilmesi,
g )Vakfımızdan burs alan öğrenciler ,burs aldıkları süre içerisinde vakıf  tarafından yapılacak veya vakfın içerisinde oldugu sosyal, kültürel  ve bilimsel tüm etkinliklere katılmak  ve bu etkinliklerde görev almak  zorundadır.Bursiyer öğrencilerin vakfın etkinliklerine en az iki kez katılmaması durumunda,
MADDE-19       Sağlık durumu, öğrenime başlamaması, resmi işlemlerin gecikmesi gibi öğrenciye bağlı olmayan zorunlu koşullarla öğrenime ara Verildiği zaman iş bu halinin kalkması ve öğrenime başlamasından İtibaren burs ödemesine devam edilir
GERİ  ÖDEME
MADDE-20     Burs talebi vakıf tarafından kabul edildikten sonra vakıftan burs alarak öğrenimini tamamlayan ya da herhangi bir nedenle öğrenimini tamamlayamadan ayrılan öğrenci; iş sahibi olduğunda, işe başladığı ayı takiben veya her halükarda iki yıl geçtikten sonra, en az burs aldığı süre kadar, vakfın o  tarihte bir öğrenci için ödediği burs bedelini aylık olarak vakıfa geri öder. Geri ödemelerin Vâkıfa yapılmasının temini için bursiyerden imzalı taahhütname ve kefaletname alınır.
MADDE-21   21 maddeden ibaret olan bu yönetmelik, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Gerektiğinde yönetmeliğin tamamı veya bir kısmı yeniden düzenlenebilir.
DEGİŞİKLİK TARİHİ     27 AĞUSTOS  2012
 
 
 

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner40

banner45

banner57

banner39

banner44

banner56