ALEVİLİKTE ÖZE DÖNÜŞ HAREKETİ'NİN AMAÇLARI

ALEVİLİKTE ÖZE DÖNÜŞ HAREKETİ'NİN AMAÇLARI

1-Alevilikte "Öze Dönüş Hareketi" (AÖDH), başta Anadolu-Mezopotamya Alevileri olmak üzere yer yüzüne dağılmış bulunan ve kendilerini Alevi, Kızılbaş, Bektaşi, Hak Ehli, Nasturi, Yarsani (Kakai),  Batıni ve değişik adlarla anan tüm Alevilerin, Alevi olmaktan kaynaklanan haklarını savunan demokratik bir Alevi Hareketidir. 
    AÖHD bölücü, parçalayıcı değildir. Örgütlenmesi sevgi üzerine kuruludur. Çareyi bütün içinde kalarak varolmakta arar. Tüm halklara kardeş nazarı ile bakar. Çalışmalarında varolan yasalar çerçevesinde çalışır. Muhalif olduğu yasa ve yönetmelikleri demokratik mücadele yolu ile değiştirme mücadelesi verir. Etnitise ve zümre hareketi değildir. Ancak Haklının, ezilenin yanında yer alıp, ezen ve zalimin karşısında sonuna kadar mücadelesini Alevice verir.

2- AÖHD, Aleviliği, Helen Kültürü içinde, Arap yarımadasında ve Ortasya'da aramaz. Alevilik Paleotolik Çağları (Buzul Çağını) izleyen Neolotik Dönem'in başında, Bereketli Hilal'in kuzeyinde, bugünki, Urfa, Mardin, Antep ve Maraş'ta insanların topluca yaşadıkları andan itibaren şekillenmiş bir Doğa inancıdır. Milattan Önceki Obeyd Kültürü'ne, Sümer, Luvi, Hatti, Hitit, Hurri vb kültürlere analık etmiş kadim bir inançtır.  

3- Alevilik; Anadolu-Mezopotamya'dan Roma-Bizansa Dönemine, Aluviler (Alevciler), Işkçılar olarak geçmiş, Selçuklu ve Osmanlı'da Bektaşiler, Vefailer, Babailer, Kızılbaşlar, Batiniler, Hurufiler, Rafiziler gibi değişik adalarla kendini yaşatmaya çalışmış bir inançtır. 

4- Alevilik Neolotik Dönemden kalma, eşitlikçi, "Varlığın Birliğine" inanan, bu yönüyle Semavi dinlerden ayrılan, semayı (Ayı, güneşi, yıldızları), doğayı (içindeki tüm varlıklarla) kutsayan, evrenin devinim ve dönüşünü "Semah" ile ibadetinin eksenine koymuş, sevgiye, kadın erkek eşitliğine, müziğe,

5- AÖDH, dünyanın inançsal, kültürel, bilimsel mayasına katkı sunmuş, Mezopotamya'da ve Anadoluda şekillenmiş, Ortadoğu'yu, Hazar kıyılarını, Hindistanı, Orta Asya'yı, Mısır'ı, Helen Kültürü üzüerinden Balkanları ve Avrupa'yı etkilemiş olan kadim Alevi inancının, inkar, baskı ve kıyım politikalarıyla yok edilmek istenmesine karşı cansiparene mücadele eder.

6- AÖDH, yol cümleden uludur; yola ikrar verip erkannamenin hükümlerine uyanları can bilip eş değer görür. 

7- AÖDH, Aleviliği, "İslam’ın Özü” olarak gören Şii- İslam ..

anlayışıyla mücadele eder. Ve bu anlayışla çalışan kurum ve kişileri asimilasyonun misyonerleri olarak görüp teşhir eder.

 8- AÖDH, Cem Vakfı dışındaki Alevi örgütlerini kardeş örgüt olarak görür. Bunlardan inanç değerlerimize, tarihsel özümüze, ilke ve ahlakımıza uymayan anlayışlara karşı mücadele eder.

9- AÖDH, dergahların, "Yol Bir, Sürek Binbir" analayışı doğrultusunda farklılıklarına saygı duymakla beraber, anlayışta "Yol Erkanname'sinin'' ruhuna bağlı kalmalarını şart koşar.   

10-  AÖDH, hayatın akışı içinde  Alevilerin inançsal, kültürel, ekonomik, siyasal haklarını savunur ve  hak ihlallerine karşı çıkar. Devletin asimilasyoncu, baskıcı, ayrımcı karar ve uygulamalarına karşı mücadele eder.

a)- Alevilerin işe alınmamalarına ve atılmalarına,

b)- İş yeri mobinglerine (psiko teröre),

c)- Alevileri bıktırmaya yönelik soruşturma ve koğuşturmalara,

d)- Alevi çocuklarının tabi tutuldukları zorunlu din derslerine ve bağlamda oluşan baskı, dayak, taciz ve tecavüzlere,

e)- Alevi kadınlarının yaşam tarzına, giyiniş, gülüş, oturuş ve alışkanlıklarına karşı gösterilen tahammülsüzlüğe,

f)- Gerek günlük yaşam içinde, gerek basın yoluyla Alevi kız ve kadınlarına yönelik çirkin sözlere, sarkıntı, taciz ve tecavüzlere, 

g)- Gençlerimize uygulanan kotalara, yasaklara, göz dağı, korkutma ve yıldırma vb  hareketlere,

h)-Alevi semt ve köylerine hizmet götürülmeyişine,

ı)- Sünnilerle yaşanan yerlerde Alevleri yıldırmaya yönelik Ramazan ayı uygulamalarına, son sesle ezan okumalara,

i) Sıradan Alevilerin ve işverenlerinin, devletin fon, teşfik ve yardımlarından mahrum bırakılmasına, 

j)- Askerlik, cezaevi, karakol, emniyet amirliği ve diğer devlet dairelerinde sırf Alevi oldukları için "Bugün git yarın gel" uygulamalarına, rüşvet alma, rüşvetle iş görme alışkanlıklarına karşı kararlı bir mücadele yürütür.

11- AÖDH, Alevilerin insan, inanç ve özgün bir halk olmaktan kaynaklı demokratik haklarının anayasal güvenceye kavuşmasını, cemevlerinin inanç, ibadet, bilim, kültür evleri olarak kabul görmesini, devlet Aleviliğinin son bulmasını savunur.

12- AÖHD, 20 milyon Aleviyi görmemezlikten gelerek "Nüfusumuzun % 99 Müslümandır" diyerek Siyasal İslamın Sözcülüğüne soyunan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırılmasını ve her inancın kendini finas da dahil devlet karşısında bağımsız olmalsın savunur.

13- AÖHD, Alevilerin, cemevi, dernek, vakıf, siyasi partiler şeklinde örgütlenmelerini, gerek görüldüğünde kendilerine yakın siyasi partilerde temsil ve çalışmalarını savunur... 

14- AÖHD, geçmiş deney ve tecrübelerden ders çıkararak Alevilerin can, mal ve namuslarının hiç bir gücün denetimine bırakılmamasını savunur. Bir yandan devleti demokratikleşmeye zorlarken, diğer yandan tarikat, cemaat, mafya, İŞİD ve sivil linç gruplarına karşı meşru müdafa hakkını kullanır. AÖHD, Alevilerin, insan, toplum ve halk olmaktan kaynaklı yaşamsal haklarını, bağırlarından çıkardıkları öz savunma güçleriyle yapar. Maraş, Gazi, Madımak vb saldırılara karşı sessiz ve tepkisiz kalmayacağını bildidrir.

15- Öze Dönüş, Türk- İslam sentezi şeklinde formüle edilen, gerici, ırkçı devlet anlayışı yerine, çoğulcu, eşitlikçi, demokratik, barışçıl bir yapılanmayı savunur; değişik inanç ve kültürleri yok etmeyi amaçlayan tekçi- faşist zihniyete karşı farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görür. "Yetmiş iki millete aynı nazarda bakmayan bizden değildir, yol düşkünüdür" anlayışı doğrultusunda her türden ırkçılığa ve cinsiyet ayrımına karşı çıkar. Bu anlayış doğrultusunda yakın tarihimizdeki Rum, Ermeni, Süryani, Ezidi, Kürt ve Alevi katliamlarını lanetleyip mahkum eder. 

16- Öze Dönüş, kaynaklarımızın eşit bir şekilde bölüşümünden yanadır. Adaletsiz gelir dağılımına karşı çıkar. Merkezden yönetilmek yerine yerinden (kantonal- bölgesel) yönetimi savunur.

17-  Öze Dönüş, işçi, köylü  ve memurların, gelir adaletsizliğine karşı üretimden gelen güçlerini, grev, boykot, yürüyüş, miting ve toplu sözleşmelerle hakim sınıflar karşısında kullanabilmelerini, dernek, oda, sendika ve partiler şeklinde örgütlenerek güvenceye alınmasını savunur. 

18- Öze Dönüş, Kürtlerin bağımsız, eşit, özgür yaşama arzusunun kanla bastırılmasını, Kürt dilinin yasaklanmasını, Kürt siyasetçilerin tutuklanmasını şiddetle kınar. Kürt Halkı'nın Türklerle demokratik bir cumhuriyet içinde eşit koşullarda yaşamasını savunur. Ancak bu konuda son sözü söyleyecek olan Kürtlerin kendileridir. AÖHD, Kürtlerin Türklerle bir arada yaşama iradelerine saygı duyduğu gibi ayrılmalarına da saygı duyar.

19- AÖHD Alevilerin çıkarlarını esas alarak mücadele eder. Ancak, Türk İslam faşizmi karşısında kendini yaşatmak zorunda kalan, kendileri gibi ezilen ulus ve inaç gruplarıyla, emek temelinde sömürüye karşı direnen, sınıf, parti ve katmanlarla dayanışmayı şart koşar.

20- AÖHD, biçimsel de olsa cumhuriyetle kazanılmış üst yapı devrimlerinin korunmasından yanadır. Eğitim ve Öğretimin gericilerden temizlenerek demokratik, laik, bilimsel bir içeriğe kavuşmasını savunur.

21- AÖHD, Irkçı-dinci bir anlayışla su altında bırakılan, ölüme terk edilen, çalınan, kaçırılan kültürel mirasımızın korunmasından yanadır.  

22- AÖHD, Alevi, Kürt ve emek düşmanlığı üzerinden kendini yaşatmaya çalışan, tarikat, mafya, İŞİD ve KHK'lerle sivilleri de yedeğine alarak amaçladığı düzeni adım adım uygulamaya sokan Siyasal İslam'a karşı demokratik bir cephenin inşaasını savunur. Demokratik Cephe; 2016 Nisanı'ndaki Hayırcı Cephe'yi, başka bir deyişle Siyasal İslamla çelişen, sınıf, katman, inanç ve halkların tümünü kapsar. 

                 12.08.2019/AÖDH

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

banner40

banner45

banner57

banner39

banner44

banner56