ARGUVAN MÜZİK KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğin amacı; İnönü Üniversitesi Arguvan Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

ARGUVAN MÜZİK KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
Arguvan Beleidye Başkanı Mehmet Kızıldaş, daha önce yaptığı  açıklamada Arguvan Meslek Yüksekokulu için önemli bir adım atılmış olduğunu İnönü Üniversitesi Senatosunda “Arguvan Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi” teklifinin kabul gördüğünü, araştırma Merkezi ile başlayarak Meslek Yüksek Okuluna dönüşebilmesi Arguvan için önemli bir adım olacağını belirtmişti.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE KURULACAK ARGUVAN MÜZİK KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İnönü Üniversitesi Arguvan Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İnönü Üniversitesi Arguvan Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (ARMAM): İnönü Üniversitesi Arguvan Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: İnönü Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Arguvan müzik kültürünün oluşmasında etkili olan türküleri ve deyişleri, özüne ve otantik yapısına uygun, bilimsel yöntemlerle derleyip koruyarak, gelecek kuşaklara kaynak olarak aktarmak.
b) Arguvan türkü kültürünü oluşturan temel etken ve etmenleri araştırmak, eserlerin kaybolmaması için bu kültürü bilimsel anlamda desteklemek, ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtmak.
c) Akademisyenlerin, lisans ve lisansüstü öğrencilerin saha eğitimi faaliyetleri, gezi programları ve araştırma faaliyetlerini organize etmek.
ç) Arguvan yöresine ait türkü kültürünü akademik düzeyde araştırmak ve bu konuda eserler vermek, sosyo-kültürel yapıları yerinde incelemek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içindeki ve yurt dışındaki Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.
b) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda, festival, konferans, panel, seminer, sempozyum, kongre ve benzeri bilimsel ve kültürel etkinliklerde bulunmak.
c) Yerel ve ulusal kitle iletişim araçlarında Arguvan türküleri ile ilgili programlar düzenlemesine katkıda bulunmak ve danışmanlık hizmeti vermek.
ç) Arguvan ve civarı türküleri ve kültürü ile ilgili bülten, dergi, kitap gibi süreli yayın etkinlikleri yapmak.
d) Arguvan yöresinin müzik kültürü ile ilgili yurt içi ve yurt dışı projeler yapmak veya yapılan projelere ortak olmak.
e) Arguvan müzik kültürüne dair işitsel, görsel, etnografik materyal toplamak, arşivlemek, notalamak ve müzik repertuarını tarz, fonetik ve teknik olarak aslına uygun olarak icra edilmesini sağlamak.
f) Ülkemizdeki diğer yörelere ait türkü kültürü ile benzer başkaca kültürlerin araştırmasını yapmak, Arguvan yöresiyle ortak yönlerini ve farklılıklarını tespit etmek.
g) 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Arguvan müzik kültürü ile ilgili çalışmalarıyla temayüz etmiş öğretim elemanları ile eğitim, sosyoloji, halk edebiyatı, konservatuar, güzel sanatlar ve sosyal bilimler alanında görev yapan ve Merkezin faaliyet alanlarında Merkezin amaçlarına uygun çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından 3 yıllık bir süre için görevlendirilir.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından en az bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcılarının bulunmadığı durumlarda ise Yönetim Kurulu üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen biri vekâlet eder.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
b) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak.
c) Merkezin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım, kırtasiye, tefrişat, sarf malzemeleri ve benzeri ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektöre sunmak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezler ile işbirliği yapmak.
e) 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Müdür dâhil beş üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün önereceği, Arguvan ve civarı türküleri ile ilgili çalışmalarıyla temayüz etmiş öğretim elemanları ile eğitim, sosyoloji, halk edebiyatı, konservatuar, güzel sanatlar ve sosyal bilimler alanında görev yapan ve Merkezin faaliyet alanlarında Merkezin amacına uygun çalışmaları bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolmadan ayrılanların ya da altı aydan uzun süre Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu ayda bir kere, ayrıca Müdür tarafından gerek duyulan durumlarda salt çoğunlukla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yıllık çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık etkinlik raporunu hazırlamak.
c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel ve kültürel çalışma gruplarını kurmak.
ç) Araştırma ve uygulama projeleri ile eğitim programlarını planlamak ve değerlendirmek.
d) Çeşitli kişi ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek.
e) Arguvan ve civarı türkü kültürüne üstün hizmet vermiş kimselere ilgili mevzuat kapsamında ödüller vererek bu alandaki çalışmaları ve çalışanları özendirmek.
f) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda yetkisi çerçevesinde kararlar almak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Merkezin gözetimi ile görevlendireceği rektör yardımcısına veya Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.
Demirbaş ve ekipmanlar
MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
 


 

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 21:09

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner40

banner45

banner57

banner39

banner44

banner56